Ogólne Zasady Współpracy

Ogólne Zasady Współpracy

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1. Użyte w Ogólnych Warunkach Współpracy określenia należy rozumieć następująco:
  Zleceniobiorca – firma EGO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez firmę
 • 1.2. Ogólnie Warunki Współpracy określają zasady świadczenia usług przez firmę EGO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Numer KRS  0001088840, NIP  7123470824, REGON  527812566  zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania w przypadku reklamacji.
 • 1.3 Zleceniodawca dokonując zamówienia u Zleceniobiorcy oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi zasadami współpracy dotyczącymi świadczenia usług przez firmę EGO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i w całości je akceptuje.
 • 1.4. Każde zamówienie realizowane przez Zleceniobiorce jest ustalone w formie dokumentu opatrzonego indywidualnym numerem wg klucza ZK/numer/rok.
 • 1.5. Korzystając z usług oferowanych przez EGO ART Sp. z o.o.  Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych niezbędnych do realizacji zlecenia. Jednocześnie EGO ART Maria Bugajska zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich klientów osobom postronnym. Dane wykorzystywane są jedynie w celu właściwej realizacji i rozliczenia zleceń, kontaktów niezbędnych przy ich realizacji oraz informowania kontrahentów o wszelkich istotnych zmianach w ofercie oraz działaniach marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podstawie Ustawy z dn. 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087).
 • 1.6. Zleceniodawca ma prawo do zmiany danych w celu ich aktualizacji, uściślenia, poprawy lub całkowitego usunięcia z bazy kontrahentów firmy EGO ART Maria Bugajska w dowolnym momencie, poprzez złożenie stosownej prośby w formie pisemnej.
2. ZAMAWIANIE TOWARÓW I USŁUG
 • 2.1 Zamawianie towarów i usług rozpoczyna się poprzez akceptację dokumentu zamówienia (ZK) lub oferty (OF) złożonej przez Zleceniobiorcę. Akceptacji dokonać można drogą elektroniczną lub osobiście w biurze. Wpłata zaliczki na poczet zamówienia lub oferty także zaliczana jest jako forma akceptacji.
 • 2.2 Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą i jest równoznaczne z powstaniem zobowiązania finansowego z tytułu jego realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy oraz aktualnej oferty w dniu, w którym zostało ono złożone.
3. USŁUGI PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
 • 3.1. Definicja zakresu usług projektowania graficznego
  Zawarte w cenie podstawowej usługi przewidują opracowanie ogólnej koncepcji projektu, sformatowanie i rozmieszczenie elementów graficznych na stronie (ilustracje, zdjęcia, rysunki), zaproponowanie grafiki ozdobnej oraz tła, a także zaaranżowanie całości projektu do czytelnej i efektownej postaci. Zleceniodawca otrzymuje propozycję projektową do której może wnieść poprawki wraz z przygotowaniem do druku, z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę. W zamówieniu jest jasno określona liczba roboczogodzin nakładu pracy nad projektem. W przypadku gdy Zleceniobiorca wykorzysta zaplanowaną liczbę roboczogodzin przy pracy nad projektem dla Zleceniodawcy, a efekt pracy nie zostanie zaakceptowany przez Zleceniodawce, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawce o wyczerpanej liczbie roboczogodzin wykorzystanych na pracę na projektem a ten podejmie decyzję czy pokrywa koszt dodatkowych godzin czy odstępuje od realizacji zamówienia. Przed rozpoczęciem prac projektowych zleceniodawca zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 50% ceny wyjściowej projektu.
 • 3.2. Zasady i wymagania dotyczące dostarczanych materiałów do projektu
  Zleceniodawca zamawiając wykonanie projektu zobowiązany jest dostarczyć komplet wszelkich materiałów w spójnej i czytelnej formie, do których zalicza się:
 • cały, zredagowany tekst, który powinien znaleźć się w projekcie (treść, slogany/hasła reklamowe, informacje teleadresowe i inne), dostarczony w postaci elektronicznej (.txt, .doc, .rtf, e-mail) możliwej do edycji; jeśli tekst dostarczony jest w postaci papierowej, dodatkowo doliczana jest opłata za przepisywanie tekstu; w przypadku wersji językowych, Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia/przesłania tłumaczenia;
 • zdjęcia, obrazy, mapy, grafiki, loga i inne materiały do wykorzystania w projekcie, dostarczone w postaci elektronicznej; minimalna rozdzielczość dostarczanych zdjęć nie powinna być mniejsza niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych); logo w jednym z formatów wektorowych/skalowanych: .cdr, .pdf, .eps, .ai; w przypadku dostarczenia logo w formacie .jpg, .bmp, .tif, Zleceniodawca musi mieć na uwadze, że zostanie ono umieszczone na projekcie wraz z białym tłem, a w przypadku potrzeby usunięcia białego tła, zostanie doliczona dodatkowa opłata;
 • Zleceniodawca przy pracy nad projektem z użyciem zdjęć zakupionych z fotostocków jest w pełni odpowiedzialny za licencje i prawa autorskie dla tych zdjęć
 • W przypadku zdjęć dostarczanych przez Zleceniobiorce z wiadomego bądź niewiadomego źródła jest on w pełni odpowiedzialny za wszelkie prawa autorskie i osobiste roszczone autora

  Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań dotyczących ogólnego wyglądu projektowanego materiału, kolorystyki itp. Koncepcja projektu musi być dobrze przemyślana, a wszystkie materiały dostarczone przez Zleceniodawcę do jego wykonania muszą być ostateczne i dokładnie sprawdzone.

  Wszelkie uwagi podane na wstępie umożliwią sprawne wykonanie projektu bez zbędnego nakładu czasu i pracy obu stron na ewentualne poprawki. Każda zmiana materiałów w trakcie projektowania lub po wykonaniu projektu w całości, spowoduje zwiększenie nakładu pracy roboczogodzin, przez co jednocześnie wzrost ceny podstawowej projektu podanej w pierwotnej ofercie.

 • 3.3. Usługi graficzne płatne dodatkowo:
  - przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
  - wykonywanie zdjęć produktów dostarczonych przez Zleceniodawcę
  - wyszukiwanie zdjęć, grafik na płatnych serwisach internetowych; ceny zdjęć, grafiki itp. z płatnych serwisów są ustalane indywidualnie
  - skanowanie
  - wycinanie, wycinanie z tła
  - wektoryzacja logo
  - fotomontaże, zaawansowana obróbka cyfrowa/graficzna zdjęć, grafik
  - rysowanie prostych i złożonych form wektorowych np. rysunków, symboli, piktogramów itp.
  - rysowanie mapek dojazdowych i in.
  - praca projektowa w obecności Zleceniodawcy – koszt projektowania liczony jest dodatkowo, niezależnie od ceny podanej w ofercie; koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny, jedynie w przypadku wykonywania projektu w obecności Zleceniodawcy od początku do końca trwania prac projektowych.

 • 3.4. Zasady dostarczania poprawek:
  Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z dostarczoną gotową wersją projektu, sprawdzić treść oraz ogólny wygląd projektu. W przypadku zastrzeżeń, Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować w punktach spójną i czytelną listę poprawek do naniesienia, przesłaną w całości e-mailem lub dostarczoną bezpośrednio do Zleceniobiorcy. Jeśli Zleceniodawca przesyła poprawki na raty, redaguje je w sposób chaotyczny i nieczytelny lub też kolejne nanoszone poprawki są sprzeczne z wcześniej wskazanymi, to naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z wykonanym nakładem pracy grafika.
  Każda zmiana założeń lub koncepcji w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i jednocześnie wzrost ustalonej ceny podstawowej.
  W przypadku gdy Zleceniodawca nie określi kolejnych poprawek w terminie do 14 dni od momentu przesłania aktualnego projektu do akceptacji, projekt zostaje zamknięty, a Zleceniodawca obciążony zostanie kosztami wykonanych już prac projektowych.

 • 3.5 Akceptacja projektu
  3.5.1. Zleceniodawca zobowiązany jest do bardzo dokładnego sprawdzenia całej treści zarówno pod kątem błędów redaktorskich i rzeczowych, jak i wyglądu każdej kolejnej nadesłanej wersji. Jeśli Zleceniodawca nie wnosi żadnych poprawek, oraz zatwierdza projekt - przesyła akceptację otrzymanego wzoru e-mailem lub podpisuje akceptację w biurze EGO ART Maria Bugajska.
  3.5.2. Akceptacja projektu jest równoznaczna z zakończeniem procesu dodawania zmian ostatecznie.
  3.5.3.Zleceniodawca po akceptacji projektu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów, których nie wskazano na etapie projektowania. Dotyczy to błędów merytorycznych jak i błędnego w mniemaniu Zleceniodawcy wyglądu (użytych grafiki, tekstur, kolorów oraz ich ułożenia).
  3.5.4. Ostateczna wersja projektu zaakceptowana przez Zleceniodawcę jest wersją z którą będzie porównywany gotowy produkt w razie reklamacji. Jeśli wykonany produkt jest zgodny z zaakceptowanym projektem - Zleceniodawca traci podstawę do reklamacji w zakresie niezgodności projektu
  3.5.5.Podstawą do reklamacji nie mogą być także różnice kolorystyczne (w odcieniu i nasyceniu) między projektem wyświetlanym na monitorze, a gotowym produktem. Wynika to wprost z technologii druku posługującej się inną przestrzenią barw niż monitory:
 • monitor wyświetlający obraz RGB nie jest punktem odniesienia dla drukarza gdyż druk następuje z przestrzeni barw CMYK
 • monitor wyświetlający obraz CMYK może dać nam mniej lub bardziej zbliżoną symulację tego, co wyjdzie w druku ale nigdy nie będzie się pokrywać w 100%
 • punktem odniesienia jest proof kolorystyczny, czyli wydrukowana na specjalnym sprzęcie odbitka próbna, z symulacją wybranego podłoża
 • 3.6. Jeśli Zleceniodawcę przed akceptacją projektu nie będzie satysfakcjonowała żadna z proponowanych opcji projektowych oraz nie wyrazi chęci dalszej współpracy przy zleceniu, zobowiązany jest do przesłania maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczenia pisma do Zleceniobiorcy z oświadczeniem o rezygnacji ze współpracy wraz z informacją, że nie wykorzysta żadnej z przesłanych koncepcji projektowych, ani fragmentów żadnej z nich do przygotowania innego projektu.

  W przypadku rezygnacji z usług Zleceniobiorcy, wpłacona przez zleceniodawcę zaliczka w wysokości 50% wyjściowej ceny projektu nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z usługi powinna być złożona w formie pisemnej.

 • 3.7. Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę
  Zleceniodawca zamawiający wykonanie projektu oświadcza, że wszelkie dostarczone Zleceniobiorcy materiały wykorzystywane do realizacji projektu są jego własnością lub ma prawo je wykorzystywać. W przypadku gdy dostarczone materiały są sprzeczne z ustawą o prawie autorskim (są czyjąś własnością, wykorzystywaną bez zgody ich właściciela), pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, jeśli istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane niezgodnie z prawem.

 • 3.8. Prawa autorskie do wykonanego projekt
  Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), plik źródłowy projektu stanowi własność Zleceniobiorcy. Zleceniodawca może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnie wyższej po dokonaniu zapłaty za projekt w wersji zamkniętej, oznaczony w zamówieniu "Projekt zamknięty"

  W przypadku, gdy Zleceniodawca zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania dowolnych zmian z pominięciem Zleceniobiorcy, zobowiązany jest do dokonania zapłaty za projekt w wersji otwartej, oznaczony w zamówieniu "Projekt otwarty"

  Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Zleceniodawcy do pozyskania plików źródłowych (skład w programie do montażu elektronicznego np. Corel Draw, Adobe). Zleceniobiorca zarchiwizuje wykonane dla Zleceniodawcy projekty graficzne bezpłatnie i w razie potrzeby udostępni Zleceniodawcy do ponownego wykorzystania w celach projektowych.
 • 3.9. Zleceniobiorca w swojej ofercie posiada 3 warianty dla przygotowania graficznego, określane:

  "Przygotowania projektu" - zakres prac polega na przygotowaniu projektu do produktu zamawianego i realizowanego przez Zleceniobiorce ,
  "Projekt zamknięty" -  zakres prac polega na przygotowaniu projektu przez Zleceniobiorce z możliwością przekazanie plików końcowego efektu w formie zamkniętej spłaszczonego pliku TIF lub PDF, w celu realizacji w innych firmach. Koszt przekazania "Projektu Zamkniętego" to 3-krotność "Przygotowania projektu"
  "Projekt otwarty" -  zakres prac polega na przygotowaniu projektu przez Zleceniobiorce z możliwością przekazanie plików końcowego efektu w formie otwartej oraz jego wszystkich elementów w formacie AI, CDR lub PSD. Koszt przekazania "Projektu otwartego" to 5-krotność "Przygotowania projektu"

 • 3.10. Terminy realizacji

  Terminy realizacji liczone i podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

  Wykonanie projektu graficznego następuje do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wszelkich, kompletnych materiałów niezbędnych do wykonania projektu. Zleceniobiorca zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu wykonania projektu w zależności od stopnia jego skomplikowania. Wykonanie druku, reklamy, montażu lub innego produktu z oferty Zleceniobiorcy następuje w terminie wyznaczonym przez firmę EGO ART Maria Bugajska.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • 4.1. Zleceniobiorca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby wykonać zlecenie jak najlepiej, zapewniając najwyższą jakość oferowanych usług.
 • 4.2. Pliki dostarczane przez Zleceniodawcę muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną przekazaną przez Zleceniobiorcę.
 • 4.3. Pliki uszkodzone, nie otwierające się poprawnie, niemożliwe do zaimportowania, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane nie zostaną dopuszczone do realizacji zlecenia.
 • 4.4. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę telefoniczne lub za pośrednictwem e-mail.
 • 4.5. Zleceniobiorca każdorazowo dokłada należytej staranności przy sprawdzaniu dostarczanych plików do druku, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezauważone błędy wynikające ze strony Zleceniodawcy. Nie ponosi odpowiedzialności również za błędy merytoryczne dostarczonych projektów, gdyż sprawdzenie obejmuje poprawność technologiczną plików.
 • 4.6. Wszelkie ingerencje w nadesłane przez Zleceniodawcę pliki, wynikające z ich nieprawidłowego przygotowania, wiążą się z dodatkowymi opłatami według stawki za godzinę pracy grafika, o czym Zleceniodawca jest informowany pisemnie przed przystąpieniem do poprawy plików.
 • 4.7. W przypadku dopuszczenia druku na materiale powierzonym przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt produktu, zabrudzenia, uszkodzenia itp., które zostaną ujawnione podczas druku. W takiej sytuacji druk może zostać wstrzymany, a Zleceniodawca zostaje powiadomiony, że nie ma możliwości wykonania produkcji według wcześniej ustalonych zasad.
 • 4.8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Zleceniodawcy a faktycznym wydrukiem. Jakość druku jest ściśle związana z parametrami plików graficznych wykorzystanych przy projektowaniu produktu, w szczególności z ich profilem kolorów, rozdzielczością oraz stopniem kompresji. Zleceniobiorca nie odpowiada za słabszą jakość wydruków wynikającą z tych parametrów. Podstawą do zakwestionowania jakości wydruków nakładowych wykonanych przez Zleceniobiorcę jest tylko i wyłącznie wydruk próbny wykonany w drukarni, zaakceptowany przez Zleceniodawcę.
 • 4.9. Wydruk próbny, o ile jest możliwy do wykonania w technologii której dotyczy zlecenie, jest wykonywany na wyraźnie zamówienie Zleceniodawcy, za dodatkową opłatą. Wykonanie go nie wylicza się w czas realizacji całego nakładu. 
 • 4.10. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo i indywidualnie ustalany ze Zleceniodawcą
 • 4.11. Domyślnym sposobem odbioru zamówienia jest odbiór osobisty Zleceniodawcy w biurze Zleceniobiorcy. W innych przypadkach sposób dostawy/odbioru podany jest w formularzu zlecenia.
 • 4.12.Ustalony termin realizacji zlecenia ulega automatycznemu wydłużeniu w przypadku, gdy Zleceniodawca nie dokona akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zleceniobiorcę, dostarczy błędnie przygotowane lub niekompletne pliki do druku, w sposób istotny zmieni przedmiot zamówienia.
 • 4.13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu odbioru lub wysyłki spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od Zleceniobiorcy. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wystąpieniu przyczyn od niego niezależnych. W powyższych sytuacjach Zleceniodawcy przysługuje prawo do otrzymania wyjaśnień ze strony Zleceniobiorcy oraz do ustalenia nowego terminu realizacji zlecenia.
 • 4.14. W przypadku oklejania witryn, przeszkleń, szyb w stolarce aluminiowe, PCV i drewnianej w celu uzyskania maksymalnej trwałości folia jest naklejana w odległości 2-5 mm od uszczelki szyby.
5. PARAMETRY PRZEKAZANE ZLECENIODAWCĘ - POMIARY, ROZMIAR ORAZ ILOŚCI
 • 5.1 W przypadku reklamy zewnętrznej - plansz, grafiki na szyby, grafik na samochody, kasetonów lub innych niewymienionych - każdorazowo Zleceniodawca ma do wyboru zamówienie dodatkowo płatnej dokumentacji pomiarowej lub przekazanie wymiarów samodzielnie (w formie elektronicznej na e-mail lub osobiście w biurze Zleceniobiorcy). 
  • 5.1.1. W przypadku dokumentacji pomiarowej wykonanej przez firmę EGO ART to firma EGO ART ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy pomiarowe, o ile nie wynikają one z ustaleń z Zleceniodawcą. Zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów w przypadku, np. zbyt małej grafiki przygotowanej do aplikacji.
  • 5.1.2. W przypadku pomiarów przekazanych przez Zleceniodawcę, jeśli okaże się że grafiki, folie, plansze czy kasetony lub inne zamówione produkty nie pasują do miejsca realizacji zlecenia, to Zleceniodawca ponosi dodatkowe koszty - dojazdu, druku/przygotowania nowych grafik, docinania czy uzupełniania. W tym przypadku osobą odpowiedzialną za przekazanie i wykonanie prawidłowych pomiarów jest Zleceniodawca.
 • 5.2 W przypadku druków, materiałów poligraficznych, reklam typu banery/siatki mesh lub innych każdorazowo ustalony format oraz nakład jest umieszczany na ofercie cenowej. Zleceniodawca ma w obowiązku weryfikacje poprawności tych wartości. Firma EGO ART nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozbieżności wykonanych materiałów a faktycznym zapotrzebowaniem Zleceniodawcy o ile zatwierdził on ilości i parametry materiałów do wykonania.
6. CENY I PŁATNOŚCI
 • 6.1. Ceny projektów oraz usług są zgodne z cennikiem firmy EGO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dostępnym na stronie www.egoart.pl bądź indywidualnymi kalkulacjami przesyłanymi do Zleceniodawcy drogą mailową oznaczonych dokumentem "OF"
 • 6.2. Kalkulacje wykonywane są zgodnie ze specyfikacją dostarczaną przez Zleceniodawcę.
 • 6.3. Zleceniodawca oświadcza, że jest poinformowany o cenie usługi przed złożeniem zamówienia, które akceptuje poprzez podpisanie odpowiedniego formularza zlecenia w biurze Zleceniobiorcy, drogą elektroniczną - poprzez akceptację mailową lub przez wpłatę zaliczki na poczet realizacji zamówienia. 
 • 6.4. Ustalona cena usługi może ulec zmianie w przypadku wprowadzania modyfikacji ustalonych wcześniej parametrów do zlecenia.
 • 6.5. W przypadku, kiedy Zleceniodawca składa zamówienie przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest  przedpłata 100%. Zaliczka w wysokości 50% wartości zlecenia może być pobrana w przypadku odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy. Wtedy reszta kwoty płatna przy odbiorze. 
 • 6.6. Płatności przyjmowane są w formie gotówkowej, kartą lub w formie przedpłaty na konto podane na Zamówieniu. Odroczony termin płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia i dotyczy stałych klientów firmy EGO ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • 6.7. W przypadku wycofania się Zleceniodawcy z realizacji zamówienia, zobowiązany jest on pokryć poniesione przez Zleceniobiorcę koszty związane z realizacją tego zlecenia w stopniu odpowiadającym nakładom pracy Zleceniobiorcy na dzień rezygnacji.
 • 6.8. W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę ustalonego terminu płatności, Zleceniobiorca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz obciążenia płatnika wszelkimi wynikającymi z tego faktu kosztami.
 • 6.9. Zleceniodawcy mogą ubiegać się o odroczony termin płatności (kredyt handlowy) w przypadku zrealizowania min. 3 zamówień w ciągu roku. Zleceniodawca może wtedy otrzymać termin płatności 7-14 dni. Warunkiem uzyskania odroczonego terminu płatności jest dostarczenie Zleceniobiorcy kopii dokumentów rejestracyjnych firmy, tj. KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON oraz upoważnienia do wystawiania przez Zleceniobiorcę faktur bez podpisu odbiorcy.
 • 6.10. Odroczone terminy płatności (kredyty handlowe) przysługują tylko i wyłącznie Zleceniodawcom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec Zleceniobiorcy. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającej 7 dni, Zleceniodawca traci prawo do kredytu handlowego i może być obsługiwany tylko i wyłącznie w trybie płatności przedpłatą. Przywrócenie kredytu handlowego leży w gestii Zleceniobiorcy i nie następuje automatycznie po uregulowaniu zaległych należności.
 • 6.11. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie Zleceniobiorcy. W szczególnych przypadkach Zleceniobiorca może zażądać od Zleceniodawcy przedpłaty na konto przed zrealizowaniem zlecenia.
7. DOSTAWA I TRANSPORT
 • 7.1. Zleceniobiorca uznaje ustalony termin dostawy za przybliżony, a nie ostateczny.
 • 7.2. Odbiór towaru następuje własnym transportem Zleceniodawcy z siedziby Zleceniobiorcy, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub jest dostarczany do Zleceniodawcy przez dostawcę Zleceniobiorcy. Wszelkie koszty transportu pokrywa Zleceniodawca.
 • 7.3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązania się z zobowiązań finansowych Zleceniodawcy względem Zleceniobiorcy.
 • 7.4. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez spedytorów, ani też za ewentualne uszkodzenia przesyłek powstałe w czasie transportu.
 • 7.5. Przyjmując towar od firmy spedycyjnej, Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera, a w przypadku zauważenia śladów otwarcia paczki lub jakichkolwiek jej uszkodzeń, do odnotowania zaistniałego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.
 • 7.6. Ceny przesyłek i transportu ustalane są indywidualnie do każdego zlecenia.
8. REKLAMACJE
 • 8.1. Zleceniodawca zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia towaru pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem.
 • 8.2. Reklamacji mogą podlegać tylko produkty i usługi zawarte na fakturze.
 • 8.3. W razie zauważenia niezgodności, uszkodzeń czy wybrakowania Zleceniodawca winien zgłosić ten fakt  poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego znajdującego się pod adresem  https://www.egoart.pl/reklamacje w terminie do 2 dni od daty odbioru lub dostawy towaru.
 • 8.4. Zleceniobiorca ma 14 dni na rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.
 • 8.5. W przypadku uznania reklamacji, Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych towarów.
 • 8.6. Zleceniobiorca nie akceptuje roszczeń dotyczących wyrównania szkód powstałych w wyniku zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru przez Zleceniodawcę, niemożności wykonania świadczenia, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawarciu umowy.
 • 8.7. Towar zgłoszony do reklamacji powinien być dostarczony osobiście przez Zleceniodawcę lub przesłany za pośrednictwem firmy spedycyjnej na koszt Zamawiającego.
 • 8.8. Reklamacji podlega wadliwa część produktu, która weryfikowana jest na podstawie zlecenia oraz plików dostarczonych przy składaniu zamówienia.
 • 8.9. Reklamacje dotyczące jakości produktu będą rozpatrywane negatywnie, jeśli Zleceniodawca nie dostarczy 100% reklamowanego nakładu, produktu.
 • 8.10. Reklamacji nie podlegają produkty noszące znamiona jakiejkolwiek ingerencji Zleceniodawcy.
 • 8.11. Pozytywnie rozpatrzone reklamacje na druk realizowane będą na podstawie plików źródłowych dostarczonych przez Zleceniodawcę lub przygotowanych przez Zleceniobiorce, bez możliwości wprowadzania zmian projektowych.
 • 8.12. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest bezpłatna. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Zleceniobiorcy.
9. GWARANCJA
 • 9.1. W zależności od zamówionych produktów gwarancja na nie, jest podawana indywidualnie w zależności od użytych materiałów - wybranych i zaakceptowanych przez zamawiającego.
 • 9.2. Ze względu na fakt, iż większość produktów składa się kilku elementów posiadających różne okresy wytrzymałości, zazwyczaj okres wytrzymałości danego produktu podawany jest na ofercie lub zamówieniu, w treści maila podczas doboru techniki wykonania.

Przykładowe okresy:

 • Witryna, samochody, plansze rozpatrując użytą folię samoprzylepną:

  Okres Gwarancji zależy od folii wykorzystanej do aplikacji. Okresy gwarancji wynoszą:

  1) 12 miesięcy w przypadku wykonania reklamy z folii monomerycznej pokrytej laminatem monomerycznym, zadrukowanej, aplikowanej na powierzchniach płaskich
  2) 24 miesiące w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej pokrytej laminatem polimerowym, zadrukowanej, aplikowanej na powierzchniach płaskich
  3) 12 miesięcy w przypadku wykonania reklamy z folii monomerycznej ploterowej, barwionej w masie aplikowanej na powierzchniach płaskich
  4) 24 miesiące w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej ploterowej, barwionej w masie aplikowanej na powierzchniach płaskich 

  Gwarancja obejmuje naprawienie uszkodzonych fragmentów folii lub wymianę całego elementu w wypadku:
  1) samoistnie odklejenia się folii spowodowanego ukrytymi wadami folii,
  2) samoistnie odklejenia się folii spowodowane przez niewłaściwą aplikację,
  3) utracenia przynajmniej 30% pierwotnych kolorów wydruku w wyniku działania promieniowania UV

  Jednocześnie zamawiający zdaje sobie sprawę iż w przypadku naniesienia nowej grafiki kolory będą bardziej intensywne i mogę odznaczać się od reszty grafiki. Jest to naturalna cecha grafik drukowanych i aplikowanych w odstępach czasowych.
  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych lub niewłaściwej konserwacji.

  W wypadku zauważenia uszkodzenia folii, należy niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji i w terminie do 7 dni roboczych przesłać dokumentację fotograficzną uszkodzonego miejsca. Jeżeli uszkodzenie folii nastąpiło z winy Wykonawcy zostanie ona naprawiona w ciągu 14 dni roboczych. 

 • 9.3. Jakakolwiek gwarancja na wydruki, montaże, materiały reklamowe z działu reklamy zewnętrznej nie obejmuje szkód wywołanych:
  standardowym zużyciem materiału, uszkodzeń mechanicznych w skutek aktu wandalizmu, wichury, nawałnic, uderzenia piorunów, pożaru, powodzi, gradu, uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. W przypadku nadawania alertów RCB dotyczących wyjątkowych warunków atmosferycznych Zamawiający musi liczyć się z faktem, iż jest to sytuacja wyjątkowa i wszelkie uszkodzenia reklamy zewnętrznej nie będą rozpatrywane pod kątem gwarancji. 
 • 9.4. W przypadku samodzielnego montażu wykonywanego przez klienta - gwarancja na ewentualne uszkodzenia powstałe przy montażu, pod wpływem nieprawidłowego montażu lub zdarzeń losowych - nie ma zastosowania. Punkt ten dotyczy w szczególności - produktów z działy reklamy zewnętrznej (kasetony, dibondy 3D, plansze, litery 3D) oraz wydruków wielkoformatowych (fototapety, wydruki na foliach samoprzylepnych)    

Abyśmy mogli prawidłowo zareagować na zgłoszenie reklamacyjne prosimy o zgłoszenie za pomocą formularza: formularz reklamacyjny

10. ROZWIĄZANIE UMOWY
 • 10.1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub jej części bez jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku nie realizowania przez Zleceniodawcę warunków umowy lub jej części, wstrzymania płatności, bankructwa firmy bądź postawienia Zleceniodawcy w stan likwidacji lub rozwiązania.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 11.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie „Ogólnie warunki współpracy”, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • 11.2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych „Ogólnych warunków współpracy” załatwiane będą w drodze polubownych uzgodnień pomiędzy stronami. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.